Đăng Nhập                  
logo khatoco

Phân loại da đà điểu
TIÊU CHUẨN
PHÂN LOẠI DA ĐÀ ĐIỂU THÀNH PHẨM
A. Hình dạng,

Trong đó các vùng quan trọng nhất trên tấm da là A1, A2, A3, A4 (vùng Crown).
 


II. TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DA ĐÀ ĐIỂU THUỘC
 
LOẠI DA
TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI
Số lượng, vị trí, kích cỡ khuyết tật
Loại 1
Tấm da có những lỗi sau:
- Có tối đa 1 khuyết tật (loại 1) nằm trong 1 phần của vùng Crown;
- Cho phép có tối đa 2 khuyết tật (loại 1) hoặc 1 khuyết tật (loại 2) nằm ngoài vùng Crown;
Ghi chú:
- Đảm bảo tối thiểu 3 phần của vùng Crown hoàn toàn không bị khuyết tật nào;
- Không tính các khuyết tật là lỗ thủng hoặc vết rách.
Loại 2
Tấm da có những lỗi sau:
- Có tối đa 2 khuyết tật (loại 1) hoặc 1 khuyết tật (loại 2) nằm trên hai phần liên tiếp của vùng Crown;
- Hoặc có tối đa 3 khuyết tật (loại 1) nằm trên 3 phần của vùng Crown nhưng ở phần rìa phân cách giữa vùng Crown với vùng ngoài (tối đa 10mm);
- Cho phép có tối đa 3 khuyết tật (loại 1) hoặc 2 khuyết tật (loại 2) hoặc 1 khuyết tật (loại 3) nằm ngoài vùng Crown.
Ghi chú:
- Không tính các khuyết tật là lỗ thủng hoặc vết rách.
Loại 3
Tấm da có các lỗi sau:
- Có tối đa 3 khuyết tật (loại 1) hoặc 2 khuyết tật (loại 2) nằm trên 3 phần của vùng Crown;
- Hoặc có tối đa 4 khuyết tật (loại 1) nằm trên 4 phần của vùng Crown nhưng ở phần rìa phân cách giữa vùng Crown với vùng ngoài (tối đa 10mm);
- Cho phép có tối đa 4 khuyết tật (loại 1) hoặc 3 khuyết tật (loại 2) hoặc 2 khuyết tật (loại 3) nằm ngoài vùng Crown. Tổng số lượng các khuyết tật không quá 4.
Loại 4
Tấm da có các lỗi sau:
- Có  tối đa từ 8-10 khuyết tật (loại 1) hoặc từ 4-5 khuyết tật (loại 2) hoặc từ 2-3 khuyết tật (loại 3) hoặc từ  1-2 khuyết tật (loại 4) nằm trên ba phần của vùng Crown và tổng số lượng các khuyết tật không quá 10 và phải đảm bảo tổng diện tích các khuyết tật không quá 25% diện tích vùng Crown;
- Cho phép có các khuyết tật nằm ngoài vùng Crown nhưng chiếm diện tích không quá 50% phần diện tích ngoài vùng Crown.
Loại 5 (tận dụng)
Tấm da có các lỗi sau:
- Có các khuyết tật nằm ở vùng Crown nhưng đảm bảo tổng diện tích các khuyết tật không lớn hơn 50% diện tích của vùng Crown;
- Có các khuyết tật nằm trên toàn bộ tấm da nhưng phải đảm bảo tổng diện tích của các khuyết tật không lớn hơn 50% diện tích của tấm da
- Có khuyết tật không thuộc tiêu chuẩn của 4 loại trên.