Đăng Nhập                  
logo khatoco

Cảnh Báo về Nạp Module
Một hoặc nhiều module trên trang này chưa được nạp. Hãy refresh lại trang (click F5 trên hầu hết các browser). Nếu lỗi này vẫn còn, hãy thông báo choQuản Trị Site.

 

Thông tin khách hàng
Tên khách hàng
Họ khách hàng
Điện thoại
Quốc gia
Vùng
Địa chỉ giao hàng
Email
Ghi chú

Tiếp tục mua hàng
  
Lỗi không thể luận giải được khi nạp module.
DotNetNuke.Services.Exceptions.ModuleLoadException: Lỗi không luận giải được khi thêm module vào ContentPane ---> System.InvalidOperationException: Only one instance of a ScriptManager can be added to the page. at System.Web.UI.ScriptManager.OnInit(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) at System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) at System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) at System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) at System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index) at System.Web.UI.ControlCollection.Add(Control child) at DotNetNuke.UI.Skins.Skin.InjectModule(Control objPane, ModuleInfo objModule, PortalSettings portalSettings) in D:\Working\WebsiteKhanhViet\CS_Library\DotNetNuke\UI\Skins\Skin.ascx.cs:line 762 --- End of inner exception stack trace ---